Reklamace

 

Přišlo Vám zboží a je poškozené, nebo je s ním něco v nepořádku? Nebo problém nastal až jeho užíváním? Zboží můžete reklamovat!

Reklamaci je možné uplatnit do 2 let od převzetí zboží.

Do balíčku přidejte vyplněný reklamační formulář, zboží důkladně zabalte a odešlete na adresu:

streetIN.cz
U soutoku 1159/3
779 00 Olomouc

Formulář si můžete stáhnout zde: Reklamační formulář

Jakmile nám zboží dorazí, zašleme Vám email i SMSku. Vyjádření k reklamaci poté zašleme na Váš email.

Na vyřízení reklamace máme zákonnou lhůtu 30 dnů. Uděláme však maximum pro to, aby Vaše reklamace byla vyřízena co nejdříve.Reklamační řád

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, jenž bylo zakoupeno na www.streetin.cz a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se práva kupujícího neupravené reklamačním řádem občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Ke každému zboží je přikládána faktura/daňový doklad a vyplněný záruční list, pokud je dodán výrobcem. Pokud ne, jako záruční list slouží prodejní doklad.

Zákazník bez zbytečného odkladu informuje společnost prodávajícího, pokud zjistí jakýkoliv rozdíl mezi prodejním dokladem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný prodejní doklad.

Kupující, který není spotřebitelem je povinen tento rozdíl nahlásit ihned, nejpozději do 72 hodin od převzetí zboží. Blíže o převzetí dodaného zboží čtěte v obchodních podmínkách.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

Není-li na záručním listě uvedeno jinak, je záruka na dodané zboží 24 měsíců. Pro kupujícího, který je spotřebitelem, platí záruční doba na veškeré spotřební zboží vždy nejméně 24 měsíců. Záruční doba na dodané zboží se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

Při uplatnění záruky má kupující, který je spotřebitelem:

jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
V případě výměny výrobku v záruční době je záruka obnovena v plné výši. Zákazník dostane nový záruční list. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto nového záručního listu.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:

mechanickým poškozením, neodbornou instalací, zacházením či obsluhou
používáním zboží v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci nebo používáním k jinému účelu než bylo určeno
zboží bylo poškozeno živly
zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo používáním k jinému účelu než bylo určeno
V záruční době přesahující délku záruční doby stanovenou Občanským zákoníkem (zákonná záruční doba), nelze žádat výměnu výrobku nebo uplatnit odstoupení od kupní smlouvy.

 

 

streetin_LOGO